Политика за обработка на лични данни 2018-03-06T19:05:30+00:00

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

І. За нуждите на предоставяните от „Апиъл Солюшънс“ услуги дружеството събира и обработва доброволно предоставените му от потребителите лични данни.

ІІ. „Апиъл Солюшънс“ обработва минимално количество лични данни, които са му необходими с оглед предоставяните от дружеството услуги. Предоставени от потребители лични данни, които не са необходими с оглед заявена услуга, ще бъдат заличавани незабавно.

ІІІ. „Апиъл Солюшънс“ обработва предоставени от потребителите лични данни до отпадане необходимостта от тяхното съхранение.

ІV. При необходимост с оглед на заявената от клиента услуга „Апиъл Солюшънс“ може предостави на трети лица – практикуващи адвокати – предоставените им от клиента лични данни. „Апиъл Солюшънс“ гарантира, че тези трети лица обработват личните данни единствено за целите и нуждите на предоставяните от дружеството услуги, като същите осигуряват необходимото ниво на физическа и техническа защита.

  1. „Апиъл Солюшънс“ гарантира, че при всички форми на обработване на получените от потребителите лични данни, използва необходимите системи за гарантиране на физическа и техническа защита на данните.

VІ. При неоторизиран достъп от трети лица до съхраняваните от „Апиъл Солюшънс“ лични данни, лицата, чиито такива данни са били обекта на този неправомерен достъп, ще бъдат уведомени своевременно.

VІІ. При заявено изрично желание от страна на съответния клиент на последния ще бъде предоставяна информация относно това обработва ли „Апиъл Солюшънс“ по някакъв начин негови лични данни. На клиента се предоставя и информация какви конкретно лични данни се обработват от „Апиъл Солюшънс“ и по какъв начин. Същите могат да бъдат заличени при заявено желание от страна на клиента, за което последния бива уведомен.

VІІІ. Всеки клиент може да отправи запитвания по т.VІІ посредством връзката за контакт, поместена на уеб сайта на дружеството: www.objalvai.bg , в раздел „Контакти“.

ІХ. В случай че клиентът счита, че с действията си „Апиъл Солюшънс“ нарушава негови права, същият може да обжалва поведението на дружеството пред Комисията за защита на личните данни.