Общи условия 2018-03-06T19:01:47+00:00

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „АПИЪЛ СОЛЮШЪНС“ ЕООД

І. Обща информация.

 1. „Апиъл Солюшънс“ е еднолично дружество със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ 168, вх. 3, уеб сайт: www.objalvai.bg. Начините за връзка с Нас са заявени подробно и ясно в раздела „Контакти“.
 2. „Апиъл Солюшънс“ предоставя на потребителите консултантски услуги във връзка със защита правата на гражданите при прилагане Закона за движение по пътищата и възникналите с органите на МВР правоотношения.
 3. „Апиъл Солюшънс“ предоставя посочените в т.2 услуги чрез ползване на „ноу-хау“ от квалифицирани опитни юристи в тази област на правоприлагането, като използва техния процесуален опит. Дружеството използва и общодостъпни портали, съдържащи информация за постановени съдебни актове, като анализира, групира и интегрира в предоставяните услуги основни постановки и тенденции във връзка с прилагането на ЗДвП.

ІІ. Услуги.

 1. „Апиъл Солюшънс“ предоставя няколко различни услуги, подробно посочени в раздел „Цени“. При необходимост и във връзка със заявена услуга „изготвяне на жалба“, всеки потребител може да използва специално изработения за целта „ценови калкулатор“.
 2. Цената за съответната, избрана от клиента услуга, следва да бъде заплатена предварително.
 3. В срок до 72 часа клиентът ще получи заявена от него писмена консултация или Възражение срещу Акт за установяване на административно нарушение. Жалби срещу Наказателно постановление, Електронен фиш или Заповед за прилагане на принудителна административна мярка ще бъдат изготвени от „Апиъл Солюшънс“ и получени от клиента в срок от 24-72 часа, като дружеството ще се старае да се съобрази със законовите срокове за подаване на съответната жалба с цел гарантиране спазване интереса на клиента. В случай че изготвянето на жалбата няма да бъде възможно в предвидените от закона срокове, клиентът ще бъде уведомен в срок до 24 часа за тази невъзможност, като заплатената от него сума ще бъде възстановена по банковата сметка, по която сумата е заплатена или по посочена друга банкова сметка от съответния клиент в срок от 14 /четиринадесет/ дни.
 4. Всеки потребител може да се откаже от заявената услуга не по-късно от нейното доставяне, т.е. от получаване от потребителя на имейл с предоставена консултация или изготвена Жалба или Възражение или получаване на консултация на място в офис на дружеството. В случай че отказа от договора е направен своевременно, заплатената от клиента сума ще му бъде възстановена при условията на т.6 от настоящите Общи условия.
 5. При възникнали неясноти относно предоставяните от „Апиъл Солюшънс“ услуги, всеки клиент има възможност да отправи запитване чрез предоставената форма за контакт в раздел „Контакти“ на интернет сайта, посочен в т.1 от настоящите Общи условия.

ІІІ. Други.

 1. Със заявена посредством попълване на необходимата информация чрез натискане на бутона „Обжалвай“ и заплащане на съответната цена услуга, всеки потребител заявява, че е запознат и че приема настоящите общи условия.
 2. Информацията, предоставена от клиент във връзка с предоставяните от „Апиъл Солюшънс“ услуги, съдържаща лични данни по смисъла на Закона за личните данни, се обработва при условията, посочени в раздел „Политика за обработване на лични данни“. Същият може да бъде намерен при общата информация, публикувана на уеб сайта на „Апиъл Солюшънс“, посочен в т.1 от настоящите Общи условия.
 3. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.