Наказателно постановление 2018-03-01T18:28:44+00:00

НП – или Наказателно постановление – поставя края на образуваното срещу Вас със съставения АУАН административно-наказателно производство, но поставя началото на Вашите „главоболия“.

В НП се посочва какво нарушение се твърди да сте извършили, както и коя нормативна разпоредба е нарушена. Чрез него се налагат конкретните санкции за констатираното от органите на МВР нарушение или нарушението, което се твърди да сте извършили.

Санкциите са няколко вида:

  1. Имуществена санкция – глоба;
  2. Отнемане на контролни точки;
  3. Отнемане на свидетелство за управление на МПС.

Размерите и видовете наказания варират и са различни за различните нарушения, като в някои случаи се налагат кумулативно (заедно), а в други – самостоятелно.

НП е издаденият срещу Вас от органите на МВР /Отдел Пътна полиция/ акт, който подлежи на обжалване. Ако не бъде обжалван в 7-дневен срок от връчването му, същият „влиза в сила“, т.е. подлежи на изпълнение и наложените с него санкции ще бъдат изпълнявани (ще Ви бъдат отнети контролни точки, ще Ви се начислят като задължения към държавата посочените глоби и ще ви бъде отнето Свидетелството за управление на МПС при първа възможност). НП следва задължително да бъде връчено на съответното лице – посочено като нарушител в него.

НП следва да се обжалва чрез териториалната дирекция на МВР, издала акта, пред съответния Районен Съд по мястото на извършване на нарушението. Дори жалбата да е подадена до неточен Съд, то последният е длъжен да я препрати служебно до компетентния такъв.

Отменено от Съда Наказателно постановление заличава всички негативни за Вас последици, произтичащи от същото. Наложените санкции са отменени и не следва да бъдат изпълнявани.

Наказателно постановление (НП)

ОБЖАЛВАЙ