Електронен фиш 2018-03-01T18:30:01+00:00

Електронният фиш е вид акт, издаван от органите на МВР, с който на определено физическо лице се налага санкция за извършено нарушение на правилата за движение по пътищата. Същият има идентично с НП /Наказателно постановление/ действие и наложените с него санкции. В случай, че същият не бъде обжалван, подлежат на изпълнение.

Електронният фиш има различни проявления:

  • Може да се състави, когато нарушението е констатирано в присъствието на нарушителя и последният не възразява срещу твърдението, че е извършил нарушение.
  • Ел. фиш може да бъде съставен и във Ваше отсъствие – при заснемане с автоматизирани средства за контрол – камери.

И в двата случаи на издаване на електронен фиш – при автоматизирани средства за контрол или такива, управлявани от контролен орган /служител на МВР/ – лицето има право да възрази, ако не то, а друго лице е управлявало заснетото със съответната камера МПС.

Електронният фиш подлежи на обжалване в 7-дневен или 14-дневен срок в зависимост от нарушението, за което е съставен. В случай че електронният фиш не бъде обжалван, санкциите подлежат на изпълнение

Електронният фиш следва да се обжалва чрез териториалната дирекция на МВР, издала акта, пред съответния Районен Съд по мястото на извършване на нарушението. Дори жалбата да е подадена до неточен Съд, то последният е длъжен да я препрати служебно до компетентния такъв.

Отменен от Съда Електронен фиш заличава всички негативни за Вас последици, произтичащи от същия. Наложените санкции са отменени и не следва да бъдат изпълнявани.

Електронен фиш

ОБЖАЛВАЙ