АУАН 2018-03-19T20:36:47+00:00

АУАН – или Акт за установяване на административно нарушение – поставя началото на образуваното срещу Вас т.нар. административно-наказателно производство. Този акт се съставя при констатиране на нарушението във Ваше присъствие, но може да бъде съставен и във Ваше отсъствие в случаите, в които сте уведомени от органите на МВР да се явите на определена дата или в определен срок за съставяне на АУАН, но не сте го направили.

АУАН не подлежи на обжалване сам по себе си, но срещу него може да бъде подавано „Възражение“. Подаването на това „възражение“ не е задължително, но в някои случаи е желателно и може да допринесе за благоприятен изход за Вас. Това „възражение“ следва да се подаде в 3-дневен срок от датата, на която Ви е връчен АУАН.

АУАН очертава основните моменти в образуваното с неговото съставяне административно-наказателно производство. В този акт се посочва в какво се изразява извършеното от Вас нарушение /или какво твърдят органите на МВР, че сте извършили/, съответно коя е нормативната разпоредба, която се твърди да сте нарушили. Тази информация Ви е достатъчна, за да се ориентирате каква санкция би последвала.

АУАН е индикация, че срещу Вас вероятно в един бъдещ момент ще бъде издадено Наказателно постановление, с което ще Ви бъде наложена определена санкция.

Акт за установяване на административно нарушение (АУАН)

ОБЖАЛВАЙ